میز مدیریت و میز کنفرانس پایه فلزی همراه با صفحه هایگلاس شرکت محترم خودرو ۴۵

محل پروژه : تهران، شیخ بهایی

میز کنفرانس پایه یو شکل - میز مدیریت و میز کنفرانس

 

میز مدیریت و کنفرانس مدرن - میز مدیریت و میز کنفرانس

 

ارسالی مشتریان - میز مدیریت و میز کنفرانس