کمد و فایل بایگانی

کمد-و-فایل-بایگانی-چوبی

کمد و فایل بایگانی یکی از محصولات ضروری است که در هر واحد اداری مورد نیاز است. کمد بایگانی ها معمولا یکی از بهترین ملزومات جهت نظم و ترتیب بخشیدن به اسناد و مدارک هر شرکت است.